Metsäeräuudistus on saatava päätökseen!

Merkittävä osa Suomen luonnonvaroista keskittyy Pohjois-Suomeen. Lappi tuottaa huomattavan osan Suomen vesivoimasta ja teollisuudessa käytettävästä puuraaka-aineesta. Valitettavasti suurin osa hyödyistä jää kuitenkin etelään. Metsäerän jakoperusteet muuttuivat oleellisesti, kun pinta-alaverotuksesta luovuttiin ja samalla pohjoisen kunnat menettivät merkittävän osan tuloistaan. Metsähallituksen mailla tehtävät hakkuut ovat nykyisellään merkki modernista siirtomaapolitiikasta. Kunnat eivät aina saa edes kymmentä prosenttia alueellaan tehtävien metsähallituksen hakkuiden tuotosta. On myös huomattava, että nykyinen metsäerän laskentamalli on epäedullinen kunnille, joissa on paljon suojelualueita, koska suojelumaista ei tällä hetkellä makseta metsäerän tulotusta, vaikka se on laskennallisesti yhtälailla pois kunnilta.

Kun metsähallituslakia uudistettiin ja metsähallitus yhtiöitettiin, luvattiin samalla, että seuraavaksi korjataan epäoikeudenmukainen metsäerän jako. Annetut takarajat kuitenkin paukkuivat kerta toisensa jälkeen ja lopulta valtionvarainministeriö ilmoitti, ettei metsäerää ehditä korjata enää tällä hallituskaudella. Tilanne on kestämätön ja uuden eduskunnan on ensi töikseen otettava asia käsittelyyn. Kysymys on Lapin elinvoimasta ja samalla koko maan asuttuna pitämisestä. Tilanne, jossa pahimmillaan 90% metsäerän tuotosta valuu pois Lapista, on epäoikeudenmukainen.

Haluan haastaa kaikki lappilaiset kansanedustajaehdokkaat yli puoluerajojen sitoutumaan siihen, että metsäerän tulouttamisperusteet korjataan selkeämmiksi ja suoraviivaisemmiksi. Toimiva jakoperuste olisi, että säädetään laki, joka velvoittaa valtiota tulouttamaan metsähallituksen mailta hakatun puun myyntituloista takaisin kuntiin, joissa hakkuut on tehty 30% myyntituloista. metsäerän tuloutusta uudistettaessa on myös huomioitava suojelumaiden osuus ja arvostettava suojelumaat samoin perustein kuin talousmetsät.

Petteri Salmijärvi